Elektrownie wiatrowe - etapy budowy

Elektrownie wiatrowe - etapy budowy Warunki zabudowy – uzgodnienie.

W pierwszym etapie konieczne jest uzyskanie decyzji (od burmistrza lub prezydenta miasta) o warunkach zabudowy zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ta może być podjęta po uzgodnieniu z innymi organami administracji (decyzję tą podejmuje organ wydający decyzję o warunkach zabudowy). Organy które mogą brać udział przy uzyskaniu decyzji o zabudowie:

 • wojewódzki inspektorat ochrony środowiska oraz sanitarny (w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi)
 • powiatowym inspektor sanitarny, jeśli inwestycja może pogorszyć stan środowiska
 • Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach uzdrowisk
 • wojewódzkim konserwatorem zabytków, dla do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską
 • dyrektorem urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przystani,
 • właściwym organem państwowego nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych.

Wniosek o warunki zabudowy

Wniosek o warunki zabudowy powinien zawierać następujące informacje:

 • określenie granic obszaru objętego wnioskiem,

 • o funkcji i sposobie zagospodarowania terenu, charakterystyce zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Opisujące zapotrzebowanie na media (wodę, energię) i sposób odprowadzania odpadów.

 • Parametry techniczne inwestycji, a przy braku obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko - dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie.

Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • projekt budowlany (...)

 • akt własności stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ może określić (art. 36 Prawa Budowlanego) :

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie (inspektor nadzoru), oraz nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.

Dodatkowe utrudnienia

Inwestycja w elektrownie wiatrowe ze względu na duże rozmiary, występujące elementy ruchome, możliwe zakłócenia elektromagnetyczne i wytwarzany hałas może wymagać dodatkowych uzgodnień z:

 • Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych, w celu określenia minimalnej odległości od szlaków komunikacyjnych,

 • Głównym Inspektorem Lotnictwa Cywilnego,

 • Dyrektorem Urzędu Morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

 • Ministrem Obrony Narodowej, w tym ze Służbą Ruchu Lotniczego,

 • Ministrem Łączności.

Formalizacja inwestycji w energię wiatrową wydaje się być sprawą niezwykle skomplikowaną. Na szczęście nie wszystkie inwestycje wymagają uzyskiwania decyzji i pozwoleń od wszystkich wymienionych wyżej instytucji. W przypadku mini elektrowni wiatrowych i instalacji przydomowych możliwe jest zamontowanie ich bez jakichkolwiek zezwoleń na dachu budynku (jeśli turbina nie przekracza 3 metry ponad najwyższy punkt dachu). W przypadku kiedy elektrownie wiatrowe są montowane na wieży z odciągami można traktować taką konstrukcję jako tymczasową – taką która nie wymaga pozwoleń. Niemniej przy inwestycji w elektrownie wiatrowe powyżej 2 kW konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę ze względu na konieczność postawienia masztu o odpowiedniej wytrzymałości (nie powinien to być maszt na odciągach).