Regulamin sklepu internetowego Solarid.pl

Regulamin sklepu internetowego Solarid.pl

z 01. lipca 2014 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Solarid.pl;

4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod http://www.solarid.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.solarid.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod http://www.solarid.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową „Solarid” Krzysztof Turek, z siedzibą w Częstochowie 42-200, przy ulicy Wierzbowej 1/9 m. 57, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 85022.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer od wersji 7 wzwyż, Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub inna nowoczesna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript. Wyłączenie obsługi JavaScript nie uniemożliwia korzystania ze strony, jednak niektóre funkcje strony mogą stać się niedostępne dla użytkownika.
 2. minimalna zalecana rozdzielczość ekranu 1024×600 pikseli,
 3. do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi plików tymczasowych tzw. ciasteczek (cookies). W przypadku gdy kupujący nie wyraża zgody na otrzymywanie plików tymczasowych i zablokuje ich obsługę z swojej przeglądarce internetowej to wciąż ma możliwość przeglądania Towarów, jednak w przypadku chęci ich zakupu musi się skontaktować z Solarid drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w celu ustalenia dalszych kroków, które należy podjąć w celu realizacji zamówienia.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu nazwanego „Regulamin sklepu Solarid” (lub wpisując w przeglądarkę adres http://www.solarid.pl/regulamin-sklepu-solarid) oraz pobrać go i/lub sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz do składania Zamówień w Sklepie Internetowym nie jest konieczna rejestracja w jego ramach.

3.2. Dobrowolna rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu sklepu Solarid.pl.

3.5. F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.solarid.pl, dokonać wyboru Towarów i ich opcji (jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka w określonej przez Klienta ilości. Ilość produktów może być jeszcze łatwo zmieniona przez Klienta przed zatwierdzeniem Zamówienia.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku finalizującego Zamówienie – Klient ma możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. adresu fakturowania oraz adresu dostawy zamówionych Towarów,
 2. przedmiotu Zamówienia,
 3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
 4. wybranej metody płatności wraz z jej kosztami,
 5. wybranego sposobu dostawy wraz z jej kosztami,
 6. kuponów rabatowych zastosowanych przez Klienta i wartości przyznanego na ich podstawie rabatu.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Finalizuj zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "[<numer zamówienia>], zamówienie oczekuje na Sklep internetowy Solarid, jego wartość to <wartość zamówienia> zł", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynikają z cenników firm świadczących usługi kurierskie i pocztowe z którymi współpracuje F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek. Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku gdyby dostawa w tym terminie nie była możliwa, Klient zostanie niezwłocznie i przed upływem tego terminu powiadomiony o opóźnieniu, jego przyczynie oraz rzeczywistym terminie dostawy.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.solarid.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz - zależnie od woli wyrażonej przez Klienta - faktury VAT lub paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na konto bankowe F.H.U. "Solarid" Krzysztof Turek w mBank nr konta 78 1140 2004 0000 3102 6275 3674,
 2. za pobraniem przy dostawie.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa oraz zapisów tego Regulaminu – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 15 dni, wysyłając je na adres F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek, ul. Rzeźnicka 8/10 lok. 114, 42-202 Częstochowa.

7.2. Termin 15-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 2. programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od dostawy towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek, ul. Rzeźnicka 8/10 lok. 114, 42-202 Częstochowa.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek, ul. Rzeźnicka 8/10 lok. 114, 42-202 Częstochowa. F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do czternastu [14] dni - a gdyby to nie było możliwe w tym terminie - do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. O ile na stronie produktu nie podano inaczej to okres gwarancji dla towarów wynosi dwa (2) lata od daty sprzedaży w przypadku sprzedaży konsumenckiej, oraz jeden (1) rok w przypadku sprzedaży do osób prawnych.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie drogą email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , listownie na adres: F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek, ul. Rzeźnicka 8/10 lok. 114, 42-202 Częstochowa; telefonicznie na numer podany w sekcji "Kontakt" lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do czternastu (14) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H.U. „Solarid” Krzysztof Turek.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.